RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO” ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Drewmar Producent szczotek  Swietłana Ogińska
  Ul. Bitwy pod Płowcami 60/121
  81-731 Sopot
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy Drewmar , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani /Pan skontaktować się  z biurem firmy Drewmar za pomocą adresu: drewmar@drewmar.eu
 3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na zlecenie  organów władzy publicznej , w zakresie i w celach , które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Drewmar przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest nasza firma.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 6. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma Pani/Pan  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma  Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 9. W przypadku powzięcia  informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krajowej Izbie Doradców podatkowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią /Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.